Prenumerationsvillkor tillsvidareprenumeration

Leveransåtagande, betalning och uppsägning
Vår strävan är att distribuera tidningen till dig utan störningar. Någon absolut leveransgaranti kan inte utställas och vi ber dig att kontakta oss vid eventuella störningar. En utebliven tidning ersätts i första hand med en förlängning av abonnemanget. Vid försenad betalning av din prenumeration kan det tillkomma en påminnelseavgift på påminnelseavi/faktura.

Du kan när som helst säga upp din prenumeration genom att kontakta oss. Observera att du har en tillsvidareprenumeration och du måste själv aktivt säga upp prenumerationen för att den ska avslutas. Utebliven betalning eller returnerad tidning räknas inte som uppsägning. Returnerar du tidningen fritar det dig inte från betalning. Vi behöver ha din uppsägning senast 5 dagar efter att du har erhållit tidningen. Får vi den senare gäller uppsägningen först från nästa tidningsnummer eller period.


Information om personuppgifter
Vi sparar personuppgifter om dig när du blir prenumerant. Detta görs för att kunna tillhandahålla och förbättra våra tjänster och ge dig erbjudanden som passar dina behov. Nedan följer information om behandlingen av dina personuppgifter samt dina rättigheter.


Personuppgiftsansvarig
Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är 

Daisy Beauty AB
Orgnr: 556830-2755
Redaktionsadress: Surbrunnsgatan 45, 11348 Stockholm


Ändamål med behandlingen och rättslig grund
Dina uppgifter behandlas i den mån det är nödvändigt för att kunna fullgöra våra förpliktelser gentemot dig, såsom köp, fakturering, leverans och tillhandahållande av support. Därutöver används uppgifterna för att kunna erbjuda personligt anpassade erbjudanden. Behandlingen grundas på det avtal och den ömsesidigt rättsliga förpliktelse som uppstår till exempel då du gjort en beställning. Marknadsföringen skickas till dig grundat på antingen ett samtycke eller en intresseavvägning genomförd av personuppgiftsansvarig.

Data som behandlas är det du själv uppger när du blir kund hos oss eller kontaktar oss exempelvis via epost eller telefon. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom uppdatering av t ex adressuppgifter. Det skapas även data när du loggar in på våra tjänster och i form av cookies när du besöker våra hemsidor.


Överföring av uppgifter
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster, exempelvis IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att företaget ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig samt i marknadsföringssyfte.

Företaget strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer företaget att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda dina personuppgifter.


Lagring och gallring
Dina personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.


Dina rättigheter som registrerad
Du har rätt att:

  • När som helst och utan förklaring återkalla all behandling som grundas på ditt samtycke

  • Spärra dina uppgifter för marknadsföring

  • Invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer personuppgiftsansvarig endast fortsätta behandlingen om det finns tvingande berättigade skäl.

  • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter

Kontakta vår kundtjänst på www.aktuell tidning.prenservice.se el ler epost eller telnr etc


Registerutdrag och radering

  • Du har rätt att en gång per år begära ut ett registerutdrag över de personuppgifter som behandlas.

  • Begära att bli raderad. Detta kan endast genomföras förutsatt att företaget inte är skyldigt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund ex vis bokförings- och skattelagstiftning.

Begäran om registerutdrag eller radering görs genom att kontakta oss på förlagets hemsida eller epost.


Säkerhet
Företaget vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse.