Prenumerationsvillkor

 

Tidsbestämd prenumeration

Den tidsbestämda prenumerationen avslutas automatiskt utan att du behöver säga upp den. Det avtalade priset förändras inte vid en tidsbestämd prenumeration.  Vi skickar erbjudande till dig om att förlänga/förnya din prenumeration i god tid innan prenumerationen upphör.

 

Leveransåtagande, betalning och uppsägning

Vår strävan är att distribuera tidningen till dig utan störningar. Någon absolut leveransgaranti kan inte utställas och vi ber dig att kontakta oss vid eventuella störningar. En utebliven tidning ersätts i första hand med en förlängning av abonnemanget.

Vid försenad betalning av din prenumeration kan det tillkomma en påminnelseavgift på påminnelseavi/faktura.

Eventuell premie levereras till dig inom 5 veckor från det att vi mottagit din betalning. Om premien tar slut i lager ersätts den av annan premie av motsvarande värde. Premier skickas endast inom Sverige.

 

Information om personuppgifter

Vi sparar personuppgifter om dig när du blir prenumerant. Detta görs för att kunna tillhandahålla och förbättra våra tjänster och ge dig erbjudanden som passar dina behov. Nedan följer information om behandlingen av dina personuppgifter samt dina rättigheter.

 

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är Jakt & Fiskejournalen i Sverige AB, Organisationsnummer 559201-7056, Box 3067, Hedeforsvägen 9, 44361 Stenkullen.

 

Ändamål med behandlingen och rättslig grund

Dina uppgifter behandlas i den mån det är nödvändigt för att kunna fullgöra våra förpliktelser gentemot dig, såsom köp, fakturering, leverans och tillhandahållande av support. Därutöver används uppgifterna för att kunna erbjuda personligt anpassade erbjudanden. Behandlingen grundas på det avtal och den ömsesidigt rättsliga förpliktelse som uppstår till exempel då du gjort en beställning. Marknadsföringen skickas till dig grundat på antingen ett samtycke eller en intresseavvägning genomförd av personuppgiftsansvarig.

Data som behandlas är det du själv uppger när du blir kund hos oss eller kontaktar oss exempelvis via epost eller telefon. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom uppdatering av t ex adressuppgifter. Det skapas även data när du loggar in på våra tjänster och i form av cookies när du besöker våra hemsidor.

 

Överföring av uppgifter

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster, exempelvis IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att företaget ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig samt i marknadsföringssyfte.

Företaget strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer företaget att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda dina personuppgifter.

 

Lagring och gallring

Dina personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

 

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att:

  • När som helst och utan förklaring återkalla all behandling som grundas på ditt samtycke
  • Spärra dina uppgifter för marknadsföring
  • Invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer personuppgiftsansvarig endast fortsätta behandlingen om det finns tvingande berättigade skäl.
  • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter

Kontakta vår kundtjänst på e-post kundservice@jaktochfiskejournalen.se eller telefon 08-128 326 00.

 

Registerutdrag och radering

  • Du har rätt att en gång per år begära ut ett registerutdrag över de personuppgifter som behandlas.

  • Begära att bli raderad. Detta kan endast genomföras förutsatt att företaget inte är skyldigt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund ex vis bokförings- och skattelagstiftning.

Begäran om registerutdrag eller radering görs genom att kontakta oss på pren@jaktochfiskejournalen.se

 

Säkerhet

Företaget vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse.